Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Clips & Paper

Algemeen

Clips & Paper is een handelsnaam van de besloten vennootschap Amara Partners BV (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24407366). Clips & Paper levert uitsluitend aan bedrijven met een Kamer van Koophandel inschrijving en/of een BTW nummer.

Aanbiedingen

Indien er aanbiedingen zijn op deze website, zijn deze netto (excl. BTW) en gelden deze tot de aangegeven datum of zolang de voorraad strekt.

De Algemene Voorwaarden Clips & Paper zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24407366.

1. Toepasselijkheid/conversie

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, tussen Clips & Paper en haar wederpartij, aanbiedingen, servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht gaat de wederpartij onverwijld akkoord met deze Algemene Voorwaarden en erkent de wederpartij te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen aankoopvoorwaarden.

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden overeengekomen afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

1.5 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe waarop alsdan een beroep zal worden gedaan. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Elke aanbieding van Clips & Paper is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand doordat Clips & Paper deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

2.3 Na aanvaarding door Clips & Paper kan de wederpartij haar inkooporder niet meer wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clips & Paper.

2.4 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Clips & Paper is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van Clips & Paper zijn genomen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele bijzondere heffingen.

3.2 Voor bestellingen tot € 150,00 euro wordt er € 6,95 leveringskosten in rekening gebracht. Voor de eilanden geldt een toeslag van € 11,00.

3.3 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.

3.4 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven Clips & Paper het recht de prijs te wijzigen. Verhoogt Clips & Paper de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

3.5 Indien een korting onder bepaalde voorwaarden op de prijzen wordt toegekend aan een wederpartij, zal de prijs onmiddellijk en van rechtswege verhoogd worden met de desbetreffende korting op het ogenblik dat de wederpartij niet meer aan de voorwaarden voldoet.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats op de aangegeven locatie zoals die is bepaald in de inkooporder. Clips & Paper levert uitsluitend in Nederland en België. Voor de eilanden geldt een toeslag van € 11,00.

4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.

5. Levertijd

5.1 De overeengekomen levertijd geldt nimmer als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Vooropgestelde data voor levering worden steeds bij benadering en ter inlichting opgegeven. Bij ernstige vertraging in de levering dient de wederpartij Clips & Paper schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

6. Deelleveringen

6.1 Clips & Paper is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij goederen omwille van hun aard niet in delen kunnen worden geleverd. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Clips & Paper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Transport/risico

7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van Clips & Paper, behoudens het bepaalde onder artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden. Clips & Paper heeft het recht om de goederen door een derde partij naar keuze door haar aangesteld te laten leveren.

7.2 Indien de verkochte zaak door Clips & Paper of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van Clips & Paper van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door Clips & Paper geleverde zaken blijven het eigendom van Clips & Paper totdat de wederpartij de volledige koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Clips & Paper op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens Clips & Paper.

8.2 Door Clips & Paper geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.

8.3 Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

9. Betaling en zekerheid

9.1 Indien de levering een factuur bevat die niet bij bestelling betaald is (iDeal, etc.), dienen de facturen binnen 14 dagen na leveringsdatum te worden voldaan op een door Clips & Paper aan te geven wijze.

9.2 Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

9.4 Ingeval van niet-tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of Clips & Paper hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is Clips & Paper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Clips & Paper schadevergoeding te vorderen.

9.5 Ingeval van niet-tijdige betaling wordt de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.6 Clips & Paper is steeds gerechtigd om hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op Clips & Paper. Ingeval de vordering van Clips & Paper op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt Clips & Paper van haar verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. Clips & Paper zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van haar verrekeningsbevoegdheid.

9.7 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Clips & Paper terstond genoegzaam en in de door Clips & Paper gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Clips & Paper gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

9.8 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Clips & Paper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. Clips & Paper is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:
- aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
- indirecte schade;
- gevolgschade;
- schade wegens gederfde winst;
- vertragingsschade;
- schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
- schade wegens door Clips & Paper gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

10.2 De aansprakelijkheid veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het factuurbedrag dat Clips & Paper in rekening heeft gebracht.

10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan Clips & Paper heeft gemeld.

10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van twee maanden na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.

10.5 De wederpartij vrijwaart Clips & Paper voor alle schade die Clips & Paper mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Clips & Paper geleverde zaken.

10.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Clips & Paper op grond van de dwingendrechtelijke bepalingen. In dat geval is Clips & Paper ten hoogste een bedrag van Euro 450.000 verschuldigd per gebeurtenis dan wel een samenhangende reeks van gebeurtenissen .

11. Gebreken; klachttermijnen, retourbeleid

11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft, beantwoorden aan de overeenkomst;
- of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Clips & Paper.

11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Clips & Paper.

11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren na verloop van 15 dagen na aflevering.

11.7 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft, beantwoorden aan de overeenkomst;
- of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.8 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.11.9 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 14 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan Clips & Paper.

11.10 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan Clips & Paper.11.11 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

11.12 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren na verloop van 15 dagen na aflevering.

11.13 In het uitzonderlijke geval dat er iets retour gezonden wordt op kosten van de wederpartij zijn de retourkosten € 10,00 excl. btw + de verzendkosten naar het magazijn in Duitsland.

12. Garantie

12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

12.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van Clips & Paper gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij Clips & Paper geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van Clips & Paper en dient bij de Clips & Paper te worden ingeleverd.

12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de geleverde zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.

12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clips & Paper enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.

12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door Clips & Paper gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door Clips & Paper van het beroep op garantie, Clips & Paper in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van Clips & Paper te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.

12.6 Indien Clips & Paper onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Clips & Paper of haar leidinggevend personeel, of de aansprakelijkheid van Clips & Paper voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van de overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten

13.1 De door Clips & Paper geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door Clips & Paper geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal Clips & Paper naar haar keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij de Clips & Paper niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

14. Ontbinding overeenkomst

14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Clips & Paper voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Clips & Paper, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die Clips & Paper op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.

14.2 Indien de behoorlijke nakoming door Clips & Paper van haar verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Clips & Paper komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is Clips & Paper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht

15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Clips & Paper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Clips & Paper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Clips & Paper, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij Clips & Paper of andere derden waarvan Clips & Paper afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Clips & Paper is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Clips & Paper en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

16.3 Geschillen tussen Clips & Paper en de wederpartij die behoren tot de competentie van de rechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van Clips & Paper, tenzij Clips & Paper als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

17. Consumenten

17.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn niet toepasselijk ten aanzien van consumenten. De wederpartij verklaart uitdrukkelijk een professionele koper te zijn die de goederen beroepshalve koopt en derhalve niet als een consument kan aangemerkt worden.